Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Grupy dyskusyjne

CZY PRZYS£UGUJE ODPRAWA??

Grupy dyskusyjne
CZY PRZYS£UGUJE ODPRAWA??
poprzedni w±tek | nastźpny w±tek pl.praca.dyskusje
2007-01-23 14:27

CZY PRZYS£UGUJE ODPRAWA??

k...
Czy przys³uguje odprawa emerytalna osobie, która w tym roku ukończy
55 lat i przechodzi na wcze¶niejsz± emeryturź, i co najwaæniejsze
pracuje o prywatnego przedsiźbiorcy, który nie uznaje nagród
jubileuszowych, premii itp. Czy w takim razie wymiga siź od
wyp³acenia odprawy?????
2007-01-23 15:36

Re: CZY PRZYS£UGUJE ODPRAWA??

adam
k-uszek@wp.pl napisa³(a):
> Czy przys³uguje odprawa emerytalna osobie, która w tym roku ukończy
> 55 lat i przechodzi na wcze¶niejsz± emeryturź, i co najwaæniejsze
> pracuje o prywatnego przedsiźbiorcy, który nie uznaje nagród
> jubileuszowych, premii itp. Czy w takim razie wymiga siź od
> wyp³acenia odprawy?????
>

niestety nie wiem, ale nurtuje mnie jaki widzisz zwi±zek miźdzy odpraw±
emerytaln± a nagrod± jubileuszow± lub premi± (poza oczywistym - æe
chodzi o pieni±dze).

pozdrawiam
2007-01-25 11:07

Re: CZY PRZYS£UGUJE ODPRAWA??

Herbi
Dnia 23 sty o godzinie 14:27, na pl.praca.dyskusje, k-uszek@wp.pl
napisał(a):

> Czy przysługuje odprawa emerytalna osobie, która w tym roku ukończy
> 55 lat i przechodzi na wcześniejszą emeryturę, i co najważniejsze
> pracuje o prywatnego przedsiębiorcy, który nie uznaje nagród
> jubileuszowych, premii itp. Czy w takim razie wymiga się od
> wypłacenia odprawy?????

Zgodnie z art. 92^1 K.p. pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do
renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy
ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa
pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który
otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do nie prawa.

Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem należnym każdemu pracownikowi,
który spełni warunki sprecyzowane w art. 92^1 K.p. Oznacza to, że odprawa
ta przysługuje zarówno zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę.

Odprawę oblicza się, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu
ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia
stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków
wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w
Kodeksie pracy, Dz. U. Nr 62, poz. 289, z późn. zm. oraz z 2003 r. Nr 230,
poz. 2292,według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu
pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Przez spełnienie warunków uprawniających do renty z tytułu niezdolności do
pracy lub emerytury należy rozumieć uzyskanie przez pracownika prawomocnej
decyzji ZUS w sprawie przyznania renty lub emerytury, nie jest przy tym
konieczne aby pracownik rozpoczął pobierać świadczenie rentowe, wystarczy
jeśli spełni drugi warunek polegający na ustaniu dotychczasowego stosunku
pracy z powodu przejścia na rentę lub emeryturę. W konsekwencji datą
wymagalności tego roszczenia jest właśnie data prawomocnej decyzji o
przyznaniu renty lub emerytury.

Przez spełnienie warunków uprawniających do emerytury lub renty, należy
rozumieć każdy rodzaj świadczenia emerytalnego, a także każdy rodzaj
świadczenia rentowego z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do
pracy, oraz bez względu na to czy renta została przyznana na stałe czy
okresowo.

Ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę lub emeryturę,
polega na tym, że stosunek pracy może być zarówno rozwiązany (art. 30 § 1
K.p.), jak również może wygasnąć np. w przypadku określonym w art. 74 K.p.
Nie ma przeszkód, aby pracownik nabył prawo do odprawy w razie, gdy nastąpi
rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony, jeżeli ta okoliczność
pozostaje w zbiegu z nabyciem prawa do świadczenia rentowego. Pracownik
może również rozwiązać umowę o pracę zawartą w pełnym wymiarze czasu pracy
i nawiązać umowę np. na pół etatu, nabywając prawo do odprawy.
Okoliczności dotyczące ustania stosunku pracy muszą być związane czasowo z
uzyskaniem prawa do renty lub emerytury, co oznacza, że choroba pracownika
w czasie trwania stosunku pracy, trwająca bez przerwy po jego ustaniu a
następnie uzyskanie prawa do renty lub emerytury wyczerpują tę przesłankę.

Ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę lub emeryturę nie
wykluczazbiegu różnych przyczyn rozwiązania umowy. Przykładowo, umo­wę
rozwiązano z przyczyn nie dotyczących pracownika i równocześnie pracownik
starający się o rentę uzyskał to świadczenie.
W takim przypadku, obecnie pracownik ma prawo do obu odpraw, gdyż ustawa z
dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz. U. Nr 90, poz.
844, z późn. zm. nie określa takich ograniczeń jakie przewidywał art. 8
ust. 3 ustawy 28.12.1989 r., j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, z
późn. zm. oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844j.

Prawo do odprawy można nabyć tylko raz, co oznacza, że może to być odprawa
rentowa albo odprawa emerytalna a nie każda z nich oddzielnie. Gdyby jednak
w czasie zatrudnienia u tego samego pracodawcy np. na pół etatu, doszło do
korzystnych zmian w zakresie odprawy rentowo-emerytalnej, wówczas pracownik
ten przechodząc na emeryturę nabyłby prawo do odprawy uzupełniającej,
stanowiącej różnicę między kwotą odprawy emerytalnej a kwotą odprawy
rentowej, którą uprzednio otrzymał.
Brak jest natomiast, moim zdaniem, podstaw do obciążania odprawą
uzupełniającą innego pracodawcy, niż ten, który odprawę już wypłacił,
zważywszy na różne podmioty zatrudniające płacące te należności, chyba żeby
miał zastosowanie art. 23^1 Kodeksu pracy, albo z mocy przepisów odrębnych
obecny pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego.
Odprawę nabywa w zasadzie były pracownik, ponieważ decydujące
znaczenieposiada ostateczna decyzja ZUS przyznająca rentę lub emeryturę.
Wobec tego, przewidziany w przepisie „zwią­zek” między rozwiązaniem
stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej może
mieć nie tylko charakter przyczynowy, ale także czasowy, jak również
funkcjonalny.
Każdy z tych elementów z osobna wyczerpuje pojęcie związku
przyczonowo-skutkowego. Tezę taką zawarł SN w wyroku z dnia 8.12.1993 r. I
PRN 111/93, OSN 1994/12/243, której przesłanki wraz z uzasadnieniem (mimo
że orzeczenie zapadło na kanwie innej regulacji) znaj­dują w pełni
zastosowanie do omawianego przepisu art. 92^1 K.p.


--
Herbi
25-01-2007 11:06:38
1
Podobne dyskusje
2006-01-23 12:01

Odprawa, a ilo¶ę zatrudnionych osób

Odprawa, a ilo¶ę zatrudnionych osób
Witam! Mam pytanie. Czy kto¶ siź moæe orientuje czy prawd± jest to iæ jeæeli pracodawca zatrudnia mniej niæ 19 osób, nie ma obowi±zku wyp³acania odprawy? Pozdrawiam. ...
2006-02-01 21:25

Odprawa a ilo¶c osób w firmie

Odprawa a ilo¶c osób w firmie
Kiedy pracownikowi zwalnianemu przez pracodawcź za wypowiedzeniem, je¶li mia³ umowź na czas nieokre¶lony, przys³uguje odprawa ? Czy to prawda, æe w firmie zatrudniaj±cej poniæej ilu¶ tam osob odpraw siź nie wyp³aca ? Czy pracownicy, którzy zatrudnie...
2006-03-02 09:34

Odprawa - pytanie

Odprawa - pytanie
Witam, Szukam informacji na temat odprawy po zwolnieniu z pracy. Czy kto¶ móg³by mi pomóc i powiedzieę, jak to jest umocowane prawnie? Nie znalaz³em odpowiedniego wpisu w kodeksie pracy, niestety... A tak dla uszczegó³owienia: pracodawca rozwi±z...
2006-05-18 14:05

zwolnienie, a odprawa

zwolnienie, a odprawa
Witam Mam pytanie: Czy po przepracowaniu 10 miesiźcy w firmie na podstawie umowy o pracź na czas okre¶lony do 2010 r. z mozliwo¶ci± wypowiedzenia 2-tygodniowego naleæy mi siź jaka¶ odprawa je¶li umowź wypowie pracodawca? Jesli tak to w jakiej wysok...
2006-08-07 21:43

wypowiedzenie a odprawa

wypowiedzenie a odprawa
Firma w ktorej obecnie pracuje zlikwidowala jeden caly dzial, a mianowicie sprzedaz hurtowa. 5 pracownikow w tym i ja dostanie wypowiedzenie. Firma liczyla przeszlo 20 pracownikow. Moj staz w tej firmie to 5,5 roku. Czy nalezy mi sie odprawa? Jezeli...
2006-08-09 14:09

Zasi³ek przedemerytalny - czy przys³uguje?

Zasi³ek przedemerytalny - czy przys³uguje?
Witam, 17 listopada 2007 r. skończź 50 lat. Mam przepracowane 29 lat. Obecnie przebywam od 18 kwietnia 2006 r. na zasi³ku dla bezrobotnych. Czy bździe mi przys³ugiwa³ zasi³ek przedemerytalny (je¶li taki istnieje). Z góry dziźkujź za odpowied¼. --...
2006-09-23 13:42

odprawa

odprawa
pracuje w pewnej firmie 2 lata jezeli sie zwoln ie to czy mi przysluguje cos w tym stylu? moze smieszne pytanie ale kto pyta nie bladzi ...
2007-01-15 21:32

Przymusowa zmiana pracodawcy,wypowiedzenie a odprawa

Przymusowa zmiana pracodawcy,wypowiedzenie a odprawa
Witam! Jest taka sytuacja: istnieje duæa korporacja-matka, nazwijmy j± XYZ i ma trzy spó³ki-córki: spó³kź A, spó³kź B i spó³kź C. Planowane jest jednak scalenie wszystkich spó³ek-córek i wcielenie ich do spó³ki A (podpisanie umowy o pracź z A). Jes...
2007-04-23 21:15

Odprawa a wczesniejsza emerytura

Odprawa a wczesniejsza emerytura
Witam, mama w najblizszym czasie przechodzi na wczesniejsza emeryture. Czy nalezy jej sie jakas odprawa z tym zwiazana? Jesli tak to jaka i czy musi w tej sprawie przedlozyc pracodawcy jakies pismo? Dziekuje za odpowiedz. Gosia ...
2007-06-30 15:01

Fuzja a odprawa

Fuzja a odprawa
Firma A w której pracuje od kilku lat jest w trakcie fuzji z firm± B. Pracownicy zostali poinformowani pisemnie o Nowym Pracodawcy (fima powsta³a z po³±czenia firm A i B)oraz æe w okresie 2 miesiźcy od daty fuzji przys³uguje im prawo tygodniowego "u...